top of page

K2 eller K3 för mindre aktiebolag

Alla aktiebolag ska upprätta en årsredovisning varje år. Du som har ett mindre aktiebolag kan då välja mellan två olika regelverk – K2 eller K3. Vilket är bäst för just ditt bolag?


Målet med årsredovisningen är att visa en så rättvis bild som möjligt av bolagets mående. Därför måste man titta på vilket regelverk som passar just ditt bolag och dess verksamhet.


Vilka ska läsa årsredovisningen?

En K2 årsredovisning ”antar” att läsaren är erfaren, här lämnar man endast information om att det är just K2 man använt sig av. Då ska läsaren förstå vilka regler man tillämpat.

I en K3 årsredovisning förklarar man vilka principer man använt sig av samt att man lämnar mer information i noter och förvaltningsberättelsen. Detta för att läsaren enklare ska förstå och enklare sätta sig in i bolagets mående.


Detta betyder att det är betydligt enklare och tar mindre tid att upprätta en K2 årsredovisning, något som också måste vägas in i beslutet.


Val av regelverk kan också betyda olika resultat, detta beror på att K2 regelverket i huvudsak är regelbaserat medan K3 är principbaserat. Här kommer några exempel:


- Materiella anläggningstillgångar

I K2 finns förenklingsregler gällande avskrivningar medan man i K3 ska använda sig av nyttjandeperiod. I K3 ska byggnader komponentavskrivas medan man i K2 ser hela byggnaden som en enhet. I K3 får man skriva upp värdet på byggnaden till marknadsvärde medan man i K2 endast får skriva upp värdet till taxeringsvärde.

- Immateriella anläggningstillgångar

I K2 får man ej aktivera utgifter för egenupparbetade immateriella anläggningstillgångar utan dessa måste kostnadsföras medan man i K3 får aktivera utgifterna som tillgång (om en del kriterier uppfylls).

- Kostnadsredovisning

I K3 följer man väsentlighetsprincipen medan man i K2 kan använda sig av förenklingsregeln som säger att man inte behöver periodisera utgifter och inkomster under 5 000 kr eller återkommande belopp.


Om Ni har frågor gällande val av regelverk så är Ni mer än välkomna att höra av Er till oss!

257 visningar0 kommentarer

Comments


bottom of page